Sporządzenie próśb o ułaskawienie do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego

Ułaskawienie to nadzwyczajny akt, na mocy którego wyznaczona skazanemu kara może zostać zupełnie darowana lub też częściowo złagodzona. Każdy obywatel skazany prawomocnym wyrokiem sądu ma prawo ubiegać się o ułaskawienie. Ażeby otrzymać takie odwołanie, osoba skazana musi złożyć wniosek o ułaskawienie.

Najważniejszym elementem wniosku o ułaskawienie jest odpowiednie uzasadnienie. Należy też pamiętać, że prawo do łaski jest tylko jedno.

W zakres wykonywanych przez naszych adwokatów usług w sprawach karnych na terenie Warszawy wchodzi również sporządzanie wniosków o ułaskawienie. Każda ze zgłaszanych do nas spraw zawsze jest traktowana indywidualnie.

Pisanie wniosków o ułaskawienie skazanego to zadanie wymagające doskonałej znajomości nie tylko charakteru wykroczenia jakiego dopuścił się skazany, ale również jego samego.