Reprezentacja pokrzywdzonych

Pokrzywdzony w procesie karnym to każda osoba, ale również instytucja (państwowa, samorządowa bądź społeczna), której dobro zostało zagrożone lub narażone przez przestępstwo.

Jeśli sprawa dotyczy osoby małoletniej, niesprawnej umysłowo lub fizycznie oraz ubezwłasnowolnionej, jej uprawnienia wykonuje adwokat w sprawie karnej.

Przez reprezentowanie poszkodowanego w procesie należy rozumieć wystąpienie adwokata o przyznanie pokrzywdzonemu prawa do zadośćuczynienia w postaci naprawienia powstałej szkody lub rekompensaty finansowej.

Kancelaria Adwokacka w Warszawie zajmuje się reprezentowaniem poszkodowanych w procesach – na każdym etapie toczącego się postępowania sądowego.

Zespół naszych adwokatów oferuje następujące usługi w tym zakresie:

  • postępowanie przygotowawcze – porady prawne, reprezentowanie interesów poszkodowanego, doprowadzenie do umorzenia postępowania;
  • postępowanie sądowe – reprezentowanie pokrzywdzonych przed sądem, prywatne akty oskarżenia, apelacje, zażalenia.

Na pomoc naszej warszawskiej Kancelarii mogą też liczyć pokrzywdzeni na etapie postępowania wykonawczego.